Page:Sibu Congkan0732-白居易-白氏長慶集-24-09.djvu/67

此页尚未校对


光明矣又欲使平生故人知我形體巳悴

志氣巳憊獨好善喜才之心未死去矣特

此代書三月十三日樂天白

  送候權秀才序

貞元十五年秋予始舉進士與候生俱爲

宣城守𠩄貢明年春予中春官第旣入仕

凡歷四朝才朽命剥蹇躓不暇去年冬蒙

不次恩遷尚書郎掌誥西掖然青衫未解

白髮巳多矣時子尚爲亰師旅人見除書