Page:Sibu Congkan0741-白居易-白氏長慶集-24-18.djvu/56

此页尚未校对


白氏文集卷第五十一

  後序

前三年元微之爲予編次文集而叙之凡

五帙每帙十卷記長慶二年冬號白氏長

慶集邇來復有格詩律詩碑誌序記表替

以𩔖相附合爲卷軸又從五十一以降卷

而第之是時大和二年秋予春秋五十有

七目昏頭白衰也乆矣拙音狂句亦已多

矣由兹而後宜其絶筆若餘集未盡時時