Page:Sibu Congkan0747-白居易-白氏長慶集-24-24.djvu/3

此页尚未校对


蟬迎節又換鴈送書未迴君位日寵重我

年日摧頽無因風月下一舉平生盃

  開成二年夏聞新蟬贈夢得

十載與君別常感新蟬鳴今年共君聽同

在洛陽城噪處知林静聞時覺景清涼風

忽嫋嫋秋思先秋生殘槿花邊立老槐隂

下行雖無索居恨還動長年情且喜未聾

耳年年聞此聲

  題牛相公歸仁里宅新成小灘