Page:Sibu Congkan0759-溫庭筠-溫庭筠詩集-1-1.djvu/74

此页尚未校对


温庭筠詩集卷第六

     開成五年秋以抱疾郊野不得與郷計偕

     至王府将議遐適隆冬自傷因書懐𫯠𭔃

     殿院徐侍御察院陳李二侍御囘中蘇端

     公鄠縣韋少府兼呈袁郊苗紳李逸四友

     人一百韻

逸足皆先路窮郊獨向隅頑童逃廣桞羸馬卧平蕪黄

卷嗟誰問朱絃偶自娯鹿鳴皆綴士雌伏竟非夫菜地

荒遺野爰田失故都予先祖國朝公相晉陽佐命食采于并汾也亡羊猶愽

簺牧馬倦呼盧奕世參周禄承家學魯儒功庸留劒舄

銘戒在槃盂經濟懐良畫行蔵識遠圖未能鳴楚玉空

欲握隋珠定爲魚縁木曾因兎守株五車堆縹帙三逕