Page:Sibu Congkan0762-孫樵-唐孫樵集-1-1.djvu/185

此页尚未校对


大中五年


   罵僮志


孫樵既黜於有司忽怳乎若病酲之未醒


茫洋若癡人之暝行據床隱几懣然不寐


二僮以樵尚甘於眠偶語戸間且曰吾聞


他舉進士者有門吏諸生爲之前焉有親


戚知舊爲之地焉𧺆徤僕囊大軸肥馬四