Page:Sibu Congkan0767-皮日休-皮子文藪-2-2.djvu/38

此页尚未校对


 朝夕言扵刺史前耶命易之以先生姓日休時在

 宴因曰春秋書紀季公子友仲孫湫字者貴之也

 故書名曰貶書字曰貴况以賢者名署于亭乎君

 子是以知公樂善之深也百祀之弊一朝而去則

 民之弊也去之可知矣見善不書非聖人之志宴

 空豆撤立而為文咸通四年四月三日記

    通𤣥子栖賔亭記

 距彭澤東十里有山邃源奥䖏號曰冨陽文士李

 中白隠焉五年冬别中白嵗且翅再自淝𨹧之江