Page:Sibu Congkan0775-司空圖-司空表聖文集-2-2.djvu/58

此页尚未校对


曹氏紀行惟觀色宰一作宰邑穎川列㑹徒仰聚星慈仁之

報宜哉温凊之榮極矣光啟丙午𡻕八月二日薨于興

教里第年八十有二期頤克享飲膳稍違方當弃飬之

辰猶切防危之慮風雲變色里巷纒悲詔自行朝進封

國太夫人初太傅相公逺奔䘮次俄逼衆情金革從

𫞐苴麻終制運頻遷於星籥用方叶於蓍龜孝思罔極

號奉先違以龍紀元年十月遷附於河東縣某里瑯琊

公之塋禮也同盟致享備物充庭蔣欽之帷帳重新傅