Page:Sibu Congkan0776-司空圖-司空表聖詩集-1-1.djvu/10

此页尚未校对


  耐辱居士歌圖嘗擬白樂天醉吟傳爲休休亭記曰司空氏禎貽溪之休休

   亭本濯纓亭爲陜軍所焚復葺於壞垣之中乃更名之休休也美也旣休而美存焉

   少而墮長而率老而迂非濟世之用量才一宜休也揣分二宜休也耄而聵三宜休

   也今雖退爲匪人所嫉宜以耐辱自警庻保終始與靖節醉吟第其品級于千載下

   復何求哉因爲耐辱居士歌題于亭之東北楹時天復癸亥六十有七矣亦樂天作

   傳之年也

咄諾休休休莫莫莫伎兩雖多性靈惡頼是長教

閑處着休休休莫莫莫一局棋一爐藥天意時情

可料度白日偏催快活人黃金難買堪𮪍鶴若曰

爾何能答言耐辱莫