Page:Sibu Congkan0781-黃滔-唐黃御使公集-3-1.djvu/14

此页尚未校对


猶覆試殿廷再中選然後得官未幾而朱梁移

國因歸閩不復西故不克大章顯於世夫詎知

八九葉之後得賢耳孫而平生作爲文章遂獲

表見者邵州將鋟板于郡齋遣信謁序御史之

從兄曰校書君𤩶者名見集中有閩川名士傳

及霧居子予𭧽時嘗敘之矣故不辭而書御史

諱滔字文江由四門博士至裏行監察考功諱

公度邵州名沃慶元二年十月十四日煥章閣

學士宣奉大夫提舉隆興府玉隆萬壽官魏郡