Page:Sibu Congkan0782-黃滔-唐黃御使公集-3-2.djvu/129

此页尚未校对


之東有敬善寺民井而居之乾有玉澗寺民畒

而田之獨玆之奇豪人互以金輸爲幽宅之⺊

若有之衛竟不克遂敞公了公及帽首絛腰

沉蹤處晦逮宣宗皇帝之復索之於石罅雲根

歸之於蕪基燒址山靈之感行羶之慕投金執

斵匪招匪勸不越閏而其宇鱗鱗其徒翼翼敞

咸通六年秋八月云滅靡風而大樹折庭靡

觸而大殿傾瓦了公八年冬十月坐亡色身不

壞今龜陽之號眞身大師者也則知僧以行而