Page:Sibu Congkan0791-杜光庭-廣成集-3-2.djvu/5

此页尚未校对


之舊格請五帝之靈符乞降正神俯流眞氣

永錫安鎭俾獲乂寧凶邪不侵内外康泰疾

厄蠲蕩眷屬咸和青宫増禄祚之文黒簡息

災蒙之數克勤修奉以答神功不任

   王䖍常侍北斗醮詞

臣以凡微獲逢道化常承覆祐實荷眞慈自

頃以龍紀元年奉使支郡方傳上命遽蹈禍

機危懼之中眞靈俯祐獲全形命盡脫憂疑

而兩地未通三年隔絶臣男延龜懇伸禱祝

累告神明天鑒誠深親承應兆仰惟至聖介