Page:Sibu Congkan0795-徐鉉-徐公文集-6-3.djvu/108

此页尚未校对


 韜世之量濟衆之仁大位不躋餘慶斯洽考翃以

 經術擢太常第以才用為諸侯卿捍㓂輸粟有勞

 王室於是佩金紫升朝廷上䟽論邠寕節度王行

 瑜恃功恣橫坐貶愛州SKchar及行瑜就戮SKchar詔徴還

 復出常州刺史鹽鐵江淮留後属宗社中絶官司

 解弛計吏未上哲人其萎公有世徳之資負夙成

 之器風神爽邁智術通明景福二年以學究一經

 射䇿髙第釋褐京兆府𠫵軍事遷秘書郎侍從南

 遷進修不SKchar天祐丁卯𡻕居先君憂服䘮過哀宗

 黨稱孝楚泗郡守宣城㢘使虗左交辟三府馳名