Page:Sibu Congkan0795-徐鉉-徐公文集-6-3.djvu/61

此页尚未校对


 真臺故基鞠爲茂草先生殚罄資用克今上御名殿堂有

 開必先無逺弗届都督武陵康王奉錢百萬梁王

 造殿一區向道之徒咸助厥事曽未周𡻕惟新舊

 宫皆先生之力也昔大隗致襄城之駕庚桑化㟪

 𡾋之人是知道心惟㣲其應如響時則有若道士

 經若虗協規同志是攝是賛幹事以恪感物以誠

 績用不愆斯實攸賴先生以保大壬子𡻕夏四月

 悉書夫屋之數疆畔所經請命扵京師申禁扵郡

 縣以授茅山都監鄧君棲一能事既畢數日而化

 期命玄應昧者不知夫仙階感召諒非一揆若乃