Page:Sibu Congkan0799-柳開-河東先生集-3-1.djvu/103

此页尚未校对


而議跬步天違𠔃海賖難既吁嗟整之𠔃離垢脫穢

我寕尔及𠔃腸填滓滯

   湘漓二水說

湘漓二水始一水也出于海陽山山在桂州興安縣

舊名全義縣𠝹東南九十里西北流至縣東五里嶺上始分

南北為其二水北為湘水南為漓水求其二水之名

于書于記皆無所說淳化元年開自全州移知桂州

乗舩泝湘水而抵嶺下復以漓水逹于桂州問其嶺

之名即分水嶺也分水是相離水也二水異流也謂

其同出海陽至此嶺分南北而離也二水之名疑昔