Page:Sibu Congkan0800-柳開-河東先生集-3-2.djvu/93

此页尚未校对


為衆也将不啻倍千于三人之行矣是知得人之盛

無如于今開雍熈四年過大名府始遇足下新于上

前以文得名而客来河北暫得相識今来南嶺之畔

𫎇惠新文捧讀三四見足下胷懐藴奥恵戴民君志

義超逺足見今上之得士信不為不盡材也萬事古

不能盡随日生而多且新也惟後来者斯亦不之知

也唐髙祖太宗昔為求賢得盡士也寕知太祖変之

今上成之特逺出于唐也吁譬之拳石出土不知嵩

衡常泰而後為嶽祀也飄灰應候不知𣏌梓栝栢而

後成厦材也廉死卑位應恨不見于此時所示文不