Page:Sibu Congkan0810-穆修-河南穆公集-1-1.djvu/87

此页尚未校对


雍熈四年故相太子大師吕公為郡日其佛

骨自京師降吕公尋之去郡以属僧志者俾后

興塔于寺以𦵏奉之后志方肇心㑹卒曰僧荣

者復上承之自是迄大中祥符𥘉荣始再議所

舉得喬張二豪吏歸入資用僅𫉬就事于時浮

屠𦂯基一級而已荣終度力難以竟即又罷去

于是州𦒿释叟 -- 臾 ?惜其跡已植而止相與謀其可

以終事于塔者復得寺僧海㣲而請之㣲一本無而

請之㣲四字起應請實堪其任今塔塔之所以𫉬立

自海㣲力塔既立未致偹餙而㣲歿時天禧二