Page:Sibu Congkan0812-范仲淹-范文正公集-10-02.djvu/62

此页尚未校对


望江海之宗者有矣觀乎處士之作也孑然弗倫洗然

無塵意必以淳語必以眞樂則歌之憂則懷之無虚美

無苟怨隱居求志多優游之詠天下有道無憤惋之作

騒雅之際此無愧焉覽之者有以知詩道之艱國風之

正也時天聖四年五月日序

    四德說

易有說卦所以明其象而示其教也卦有四德曰元亨

利貞雖文言具載其端後之學者或未暢其義故愚遠

取諸天近取諸物復廣其說焉夫元者何也道之純者

也於乾爲資始於坤爲發生於人爲温良爲樂善爲好

生於國爲行慶爲刑措於家爲父慈爲子孝爲嘉穀爲

四靈其迹異其道同綂而言之則善之長也夫亨者何