Page:Sibu Congkan0813-范仲淹-范文正公集-10-03.djvu/5

此页尚未校对


尚饗

    祭吳龍圖文

慶曆三年九月日具位某謹致祭于故龍圖學士兄

之靈嗚呼與兄相知積有年矣行可師法言皆名理日

重一日人望公起憂國憂民早衰而死嗚呼天有五行

播于羣靈惟純惟粹哲人廼生厥生不易厥道未行一

朝徃矣天地何情嗚呼我不得知泣而懷之又失此人

寧莫我悲䰟𠔃有生來休盛時尚饗

    祭吕相公文

慶曆四年十一月日具位某謹致祭于故相贈太師

令公吕公之靈嗚呼富貴之位進退惟艱君臣之際始

終尤難公覯昌辰宰予庶揆保輔兩宮訐謀二紀雲龍