Page:Sibu Congkan0813-范仲淹-范文正公集-10-03.djvu/6

此页尚未校对


恊心股肱同體萬國久寧雍容道行四鄙多故憂勞疾

生辭去台衡命登公衮以養高年如處嘉遁嗚呼日月

迭來數不可回兩楹告兆萬乗興哀某素游大鈞猥居

近輔得公遺書適在邊土就哭不逮追想無窮心存目

斷千里悲風尚饗

    祭陳相公文

慶曆四年十一月日具位某謹致祭于故相太子太

師贈司空侍中陳公之靈惟公挺生聖時素懷偉志高

文醇醇得聖賢之粹大節落落鍾公輔之器出處三朝

周旋五紀入調鼎鼐叶太平之治出仗旄鉞當夾輔之

寄忠勞罄宣踐揚備至念始終𠔃覆簣謝崇高𠔃脫屣

冠東朝之極品訪南華之深旨百辟所瞻五福具美大