Page:Sibu Congkan0813-范仲淹-范文正公集-10-03.djvu/68

此页尚未校对


科初命歙州績溪縣事再命常州武進令皆以廉愛稱

遷漳州從事故鎮牧錢公惟濟洎數朝賢交章保任除

忠正軍掌書記俄改淮南幕本道按刑使采公理行以

聞擢拜太子中允領淝川𣙜酤朝廷以西蜀天下之富

昔者吏嚵民膏怨所由生階之爲亂宜清舉者徃焉公

例改知蜀州晉原縣今上即位遷太常丞賜服五品還

知通州海門縣遷博士入拜尚書屯田外郎有監郡之

行公以思事松楸願得餘杭一閑局莅之詔從其請再

朞求分務南都尋告老歸姑蘇郡朝廷恤之補一子官

又以籍田之慶進都官外郎景祐戊寅歳十月丙戌考

終于永定里第之寢享年七十有八始娶吳氏再娶李

氏封壽安縣君公三子昞曄𰖍皆舉進士昞從其補今