Page:Sibu Congkan0813-范仲淹-范文正公集-10-03.djvu/85

此页尚未校对


諱䂓祖諱廷誨父諱延岫皆隱而不仕叔寛幼負器識

服親之教宗經屬文有聲于江表大中祥符七年秋郡

國敦遣首送千禮部明年春禮部較天下之才奏叔寛

第四人天子命試于庭中甲科除南康軍判官三載有

善績改宣城節度掌書記國家興山澤之利主計等薦

君洪州武寜之茗局外臺上請兼領本邑事朝延從之

旣而吏畏其廉民愛其慈君子謂之善政餘杭郡𣙜酤

歳金二十萬貫爲諸郡之劇主計又奏君尸之三年而

還㑹故叅政蔡公居守南都以同年之㳺惜其沉俊辟

爲留守推官其年秋七月以疾終于官所享年五十叔

寛孝悌于家事其親未嘗違顔色視兄之孤必先於巳

子與人交篤於義信善人君子無不樂見之及聞其亡