Page:Sibu Congkan0814-范仲淹-范文正公集-10-04.djvu/101

此页尚未校对


武臣知州伏望聖慈恕臣之無功察臣之多病許從善

地就訪良醫於河中府同州或京西襄鄧之間就移一

知州取便路赴任示君親之至仁從臣子之所望實繄

聖造得飬天年臣無任瞻天望聖云云

    與李宗易向約堪任清要狀

准御史臺牒准慶曆八年五月十四日勑節文於内外

升朝官曾任通判成資以上人内堪任清要任使者各

同罪保舉貳名並湏歷任無公私過犯及不是見任兩

府并自巳親情方得奏舉或雖公罪杖以下情理輕亦

許論薦者右謹具如前臣伏見知絳州職方貟外郎向

約生相輔之家而能專儒學謹官業㢘貧苦節愼靜寡

過臣前知潤州日約爲通判備見操守後來累次爲郡