Page:Sibu Congkan0817-范仲淹-范文正公集-10-07.djvu/12

此页尚未校对


權集慶軍推官監泰州西溪鎮鹽倉

仁宗皇帝天聖元年癸亥年三十五公在西溪上言冦

𬒳誣事除興化令時富鄭公弱冠來謁公識其逺

大力教載而激勸之故其祭文略云昔弱初冠識公

海陵顧我譽我謂必有成我稔公德知巳服膺自是

相知莫我公比一氣殊息同心異體始未聞道公實

告之未知學文公實教之肇復制舉我憚大科公實

激之旣舉而仕政則未諭公實𩛙之徙楚州粮料院

二年甲子年三十六遷大理寺丞子純佑生

三年乙丑年三十七夏四月二十日上書請救文弊復

武舉重三館之選賞直諫之臣及革賞延之弊

四年丙寅年三十八丁母夫人憂有書與發運使張綸