Page:Sibu Congkan0817-范仲淹-范文正公集-10-07.djvu/29

此页尚未校对


 浙或能柱駕與呉中講貫經籍教育人材是亦先生

 之爲政買山之圖其在中矣以來者衆未易他謀也

與晏尚書書云某自睦改蘇首捧鈞翰屬董役海上

 至還郡中災困之氓其室十萬疾苦紛沓夙夜營救

智小謀大厥心惶惶久而未濟在郡有蘇州十詠用

韻謝晏尚書近著示及詩又有奉酬晏尚書見𭔃詩

天平山白雲泉詩題常熟頂山上方院僧居詩

二年乙亥年四十七歲是年公在蘇州奏請立郡學先

是公得南園之地既卜築而將居焉隂陽家謂必踵

生公卿公曰吾家有其貴孰若天下之士咸教育于

此貴將無巳焉遂即地建學既成或以爲太廣公曰

吾恐異時患其隘耳元祐四年公之子純禮出自奉