Page:Sibu Congkan0817-范仲淹-范文正公集-10-07.djvu/41

此页尚未校对


 善弓馬三千人迭直僞號六班直至是用其黨楊守

 素之謀築壇受𠕋僣號始受英武興法建禮仁孝皇

 帝國稱大夏改天授禮法延祚元年㸃兵蓬子山遣

 使奉表來告僣號納旌節敕告鄆州通判富弼請斬

 其使尋詔削元昊官爵除屬籍絶互市牓㳂邊有能

 擒元昊除定難節度使

康定元年巳卯公年五十一歲在越有諸曁道中詩越

 上聞子規詩春二月有兵部侍郎胡公墓誌銘有贈

 兵部尚書田公墓誌銘有題翠峰院詩有與李泰伯

書其略云此地比丹陽又似閑暇可以卜居請一來

 講說因而圖之誠衆望也兒子在蘇州今年欲行郷

 飲酒俟先生講求也公在越有淸白堂記六月有祭