Page:Sibu Congkan0817-范仲淹-范文正公集-10-07.djvu/6

此页尚未校对


 禮字𢑱叟仕至尚書右丞次曰純粹字德孺仕至龍

 圖閣學士戸部侍郎知河南府

太宗皇帝端拱二年巳丑秋八月丁丑公生於徐州節

度掌書記官舎按公神道碑及國史皆云年六十四薨于皇祐四年

淳化元年庚寅丁父太師憂年二歲

太中祥苻元年戊申年二十歲

 按公譔鄠郊友人王鎬墓表云君之父賛善公衮慷

 慨有英氣善爲唐律詩歷著作通判㑹太守不法憤

 而辱之失官居長安中與豪士遊縱飲浩歌有嵇阮

 之風人特駭之公不安其高復起家就禄得請監終

 南山上清太平宫從吏隱也時祥苻紀號之初戴某

薄遊至止及公之門因與君交相與嘯詠於鄠杜之