Page:Sibu Congkan0817-范仲淹-范文正公集-10-07.djvu/92

此页尚未校对


仍與别立約束令逓相鈴轄准備㸃集時聖㫖令公

與梁適商量邊機事公奏乞指揮涇原路招安明珠

滅蔵二族時邊上臣僚陳乞買馬𦆵得宣頭便令人

 於熟戶及百姓公人之家覷歩收買其差去人接便

 起動熟戶取奉虧價强買邊上新舊官貟各稱准宣

 買馬無時了絶徃徃一道宣頭應帶數疋公乞朝廷

 降指揮將買馬宣頭並乞勾收繳納

慶曆元年是歳春正月公在延州朝廷既用韓琦等所

 畫攻䇿先戒師期公言正月内起兵塞外雨雪大寒

 𭧂露僵仆使賊乗之必有所傷願朝廷存此一路未

 行討伐容臣示以恩信或可招納戊午詔從公所請

 時公前凡六奏卒城承平等十二寨蕃漢之民相踵