Page:Sibu Congkan0818-范仲淹-范文正公集-10-08.djvu/132

此页尚未校对


  至正七年八月辛未朔越四日甲辰

  奉議大夫河南府路逹魯花赤也先不花

  奉議大夫河南府路同知郭文鼐

  承直郎河南府路判官董鉉

  將仕佐郎河南府路知事劉臣源

  河南府路照磨胡欽祖

 兹以

故宋太師魏國文正范公八世孫文英謹遣男廷方不

逺數千里省墓洛陽且復侵地某等仰

公德澤之深逺感公裔孫之不忘其祖而媿吾有司弗

克戒約甿𨽻之無知者因以潔牲淸酌之奠爲文以祭

日惟