Page:Sibu Congkan0818-范仲淹-范文正公集-10-08.djvu/135

此页尚未校对


亂子孫之在呉者弗𫉬以時展墓唯顧瞻山河北嚮流

涕而已我

世祖皇帝混一四海

列聖相承誕敷文德而尤惓惓焉致意於古今忠臣烈

士有功於名教者故公克與天下之名山大川前代之

聖帝明王並登祀典毎嵗仲丁有司祇奉中牢致祭惟

謹可謂盛矣然亦不過即天平之白雲以寓其髙山仰

止之意而萬安之原至大中八世孫國俊僅一至其處

同知徐君景孺爲復侵地亦存什一於千百自是又三

十九年爲至正七年國俊從弟將仕佐郎文英謂其子

崑山州教授廷方曰嗚呼自陵谷變遷以來故家喬木

零落殆盡吾子孫幸生