Page:Sibu Congkan0818-范仲淹-范文正公集-10-08.djvu/74

此页尚未校对


縝旣去乞以范純仁補其𨵗章惇旣去乞以韓維補其

闕盖此天下大任唯天下大賢可以當之非張璪巳下

備位之臣所堪任也朱公掞集

元豐八年爲左諫議大夫司馬光以公親嫌爲言惇

曰臺諫所以紏繩執政之不法故事執政初除親戚及

所舉之人見爲臺諌官者皆徙他官今皇帝幼冲太皇

太后同聽萬機當動循故事不可違祖宗法光曰純仁

祖禹作諫官誠協衆望不可以臣故防賢者進臣寜避

九朝通畧

紹聖元年夏四月范純仁充觀文殿大學士知頴昌府

上親臨政言者爭論垂簾時公乞依明道二年故事下

詔禁約并録以進不從公數稱疾求罷最後出居慈孝