Page:Sibu Congkan0818-范仲淹-范文正公集-10-08.djvu/82

此页尚未校对


范文正公鄱陽遺事錄序

漢孝宣帝常曰與我共治者其惟良二千石乎天下之

廣郡有太守能用良稱者幾人哉且鄱陽禹貢楊州之

域春秋時爲楚東境後属吳史記言昭王十二年吳伐

楚取番盖其事也秦并天下曰番陽縣属九江漢更爲

鄱陽縣係豫章後漢建安十五年吳大帝時張昭等議

以豫章上廣人夥請分置廬陵番陽二郡𥘉治部故城

後徙呉芮即今之所治也梁天監中置吴州陳廢爲郡

隋平陳罷郡爲饒州大業仍爲郡唐武德四年平江左

乃復置州則饒之爲州殆四五百年矣推諸牧守無慮

近千人然摭於㕔壁記自開寳八年僞唐歸朝有鐵林

軍主張仁忠權知焉迄元祐壬申朝奉大夫鄒軻凡六