Page:Sibu Congkan0818-范仲淹-范文正公集-10-08.djvu/87

此页尚未校对


以示㳺玩也将以承宣天子風教而發施於政令儀乎

古諸侯藏朔焉所以題之曰慶朔而且親植花卉欄爲

二壇公旣移潤是以作詩而紀之云慶朔堂前花自栽

便移官去未曽開景祐三年八月三日到任五年正月十三日移潤州年年憶

着成離恨秪託春風管勾來後之人觀公之堂思公之

政及公詩之來而爭和之以刋于石壁度支貟外郎提

㸃鑄錢魏兼史君去後堪思處慶朔堂前獨到來桃李

無言爭不怨滿園紅白爲誰開職方貟外郎知饒州畢

亰花木還依舊徑栽春園不惜爲時開幾多民俗熈熈

樂似到老聃臺上來祠部郎中提㸃江東路刑獄公事

陳希亮弱柳竒花遞間栽紅芳緑翠對時開主人當日

辜真賞䰟夣還應屡到來供備庫副使同提㸃江東刑