Page:Sibu Congkan0819-范仲淹-范文正公集-10-09.djvu/121

此页尚未校对


然祠則改矣書院則旣立矣凡范氏之子弟與夫四方

之來者宜何如亦曰誦其詩讀其書爲其人之爲而巳

公之爲夫人之所能爲也以公爲不可爲而不爲者自

棄也爲之而弗力者自畫也高山仰止遺貌凛然必有

寤寐我公於千百載之上者承務郎江浙等處儒學副

提舉李祁撰嘉議大夫中書禮部尚書郡人干文𫝊書

翰林侍 讀學士中奉大夫知 制誥同修 國史泰

不華篆至正十年八月 日立