Page:Sibu Congkan0819-范仲淹-范文正公集-10-09.djvu/63

此页尚未校对


滕子京待制墓公與滕爲同年進士生嘗薦諸朝死

嘗銘其竁欲以配祀黼嘗聞公之守嚴修子陵祠而以

唐𨼆士方干配况滕旣竒才而公與之同時共事情好

欵宻以配公祠爲宜遂并書以賛其决且諗來者勿廢

紹定二年九月二十有二日朝請大夫丁黼記

    增修范文正公祠記  長白張臨撰

  太中大夫叅議中書省事張飬浩題額

  奉訓大夫僉燕南河北道㢘訪司事劉從禮書

古今仕其貴同何古人聲震天下事業巍巍而後世不

能也吁能者未必得爲得爲者未必能者也雖然能者

不難其人得爲者毎難其峙文正公先生范公事業魏

魏者屢進屢黜卒之擯斥難其時如此使先生終爲之