Page:Sibu Congkan0819-范仲淹-范文正公集-10-09.djvu/83

此页尚未校对


  忠宣公親聞緒論嘗云先文正置義田非謂

  以斗米疋縑使能飽煖族人盖有深意存焉

  時年尚少未甚領略緜歷三紀當宣和末避

  亂南渡紹興乙卯自嶺海𬒳召至行闕丙辰

  春出使至淮上始過平江時義宅已焚毀族

  星居村落間一旦㑹集于墳山散亡之餘尚

  二千指長幼聚拜慈顔恭睦皆若同居近属

  以家譜考之自麗水府君下逮良字諸孫盖

  十餘矣然後見文正之用心悟忠宣之知言

  也紹興巳巳十月辛未曽孫直方記

  范氏義莊申嚴規式記

中奉大夫權尚書吏部侍郎兼權給事中兼侍講劉榘