Page:Sibu Congkan0820-范仲淹-范文正公集-10-10.djvu/69

此页尚未校对


有利害守有安危攻宜築近邊城取其近而兵𫝑不危

守宜開屯田用土兵圗其久而民力不匱是則攻不至

於輕戰守不至於示弱而舒徐待其斃也然至於協謀

以取靈夏之地則韓范同此心也惜乎志未遂而二公

歸矣

東萊先生治體論曰盖自李文靖抑四方言利害之奏

所以積而爲慶曆元祐之緩𫝑自文正范公天章閣一

䟽不盡行所以⿲氵身攵而爲熈寜之急政吾觀范文正之於

慶曆亦猶王安石之於熈寜也十事之奏實慶曆三年

九月矣始於明黜陟重命令當時之言見用明黜陟之

法則以十月壬戌行擇官長之法則以十月丙午行任

子之法則以十一月丁亥行舘職之法以癸未行公田