Page:Sibu Congkan0821-尹洙-河南先生文集-4-1.djvu/72

此页尚未校对


寶元元年春伊闕築隄于縣之東延袤五百歩高


一丈凡三十日隄成總庸垕障伊水也伊水自縣


西南來俯城而東靡迤北下前此一歲夏大雨水


暴侵東郛壞民廬己而水循故流知縣事張君承


範請于府宐建隄以爲後虞府聽之乃有是役夫


捍災不怠令事也今而書之有以嘉焉嘗聞古之


爲令者其慮民也㴱教之恤之又興利樹功非以


名已能葢審其生殖謹其禍災而已慮民之㴱者


若是今之爲令者其慮已也㴱興一物更一政必


思曰𧩂與咎將及焉誠不及猶曰吾無改爲尚可