Page:Sibu Congkan0822-尹洙-河南先生文集-4-2.djvu/104

此页尚未校对


南縣君𦵏河南伊闕今為河南人公淳化三年


進士第初調河南尉遷著作佐郎再為祕書丞太


常博士入尚書省為屯田都官職方司員外郎轉


屯田郎中官凡七遷始以陕府監税歴通判聞温


滄定四州知絳州涇州改監并州倉得通判同州


知河南之永安緱氏二邑總十一任以本官分司


西京年七十二天聖四年八月十六日終於緱氏


明道二年十月二十九日葬洛陽大樊原不従


於先君用吉卜也公加警悟昭為童授詩于故尚


書右丞張公雍張公説詩博引經義聴者多所未