Page:Sibu Congkan0822-尹洙-河南先生文集-4-2.djvu/118

此页尚未校对


君奉養日益充其治生用術至精年豐凶與物上


下斂散急緩皆有宐日不為汲汲嵗較之則大有


餘用是鄉里稱其長者以兄廕得試將作監主簿


明道二年七月十八日以疾終于家年六十父芳


贈尚書刑部郎中母解氏封福建縣太君娶劉氏


温州防禦使平之女弟和順能持其家法後君二


年卒生六男安仁安世安國安上安静安民一女


尚幼安仁由世父廕補太廟齊郎安世試將作監


主簿餘皆舉進士兄貫今為刑部郎中直昭文館


君以景祐五年正月二十三日葬于河陽太平鄉