Page:Sibu Congkan0822-尹洙-河南先生文集-4-2.djvu/129

此页尚未校对


闘為流矢所中拔去矢鏃摶衆益進遂破其黨以


功遷内殿崇班自是凡七遷由内殿承制歴禮賔


東染院西京左藏庫洛苑文思五副使至供備庫

使其所任之職即全邵七州饒信等州都檢校使


泗州天雄軍駐泊都監江淮都大提舉捉賊提㸃


河東路刑獄公事再為西京水南巡檢知嵐憲霸


三州事最後知霸州天聖九年十一月九日以疾


終於任年六十公性重慎寡言雍熙後數奉使四


方是時 太宗皇帝喜詢外事凡内臣使還見便


坐與語移刻或以應對敏給亟被恩寵妄者頗摭