Page:Sibu Congkan0822-尹洙-河南先生文集-4-2.djvu/149

此页尚未校对


之難徙籍㑹稽及錢氏王其地遂依之官太常博


士贈禮部尚書祖光業佐吴越國為其丞相父粲

元帥府判官歸朝歴鴻臚少卿公初能屬辭淳化


中以家集上獻初尚書以文章取重於咸通乾符


世降及丞相鴻臚皆以文雄江東三世俱有編集


總百巻餘至是悉以奉御得召試對便坐賜出身


歴汾州介休并州榆次三縣主簿時靈夏用師仍

嵗饋輓公當督其行不以嚴期暴民事亦以濟遷

饒州録事叅軍無為軍巢縣令用知已薦授大理


寺丞監筠州酒税大中祥符七年正月二十五日