Page:Sibu Congkan0822-尹洙-河南先生文集-4-2.djvu/166

此页尚未校对


願一見上陳當今制虜之宐死且不恨今不幸遂


塞而不伸乎以康定二年四月一日終於官年六


十有三自公再被黜典皆與郭公同命公既終一


月 朝廷起郭公知鳯翔府事次子兟因遺奏特


授守秘書省校書郎識者悼公之殁焉公初娶張


氏封清河縣君繼崔氏封夀安縣君二子長曰兢


東州節度推官次即校書皆勤學有才稱一女尚


幼即以其年十二月十八日葬於河南府河南縣


龍門鄉南五里銘曰


自古四夷或侮或順以威以懐世其異論在公之