Page:Sibu Congkan0822-尹洙-河南先生文集-4-2.djvu/96

此页尚未校对


君得試國子主簿嵗餘改河中府士曹叅軍仍在


西監講書四年授伊陽府移登封主簿康定二年

六月三日以疾卒年五十君少以辭章為人稱年

十七舉進士魏郡首送之二十餘始来河南益自


飭謹接朋友恭甚羣居論議黙黙若無所辭或従

容與之謀即多所發明以是前輩知其讓已少年

皆慕其為人交譽之無一異者晚節所守愈固通


六經章句大義従之學者常數十人或與君評後


進人物君雖賞鍳有輕重然多曲為之品目人譏


其所収太廣後頗有成立者人更以此服之素為