Page:Sibu Congkan0823-尹洙-河南先生文集-4-3.djvu/40

此页尚未校对


河南張公諱子臯字叔謨以康定元年七月二日


卒於東都道德坊之私第其從父弟子奭狀其行


實曰吾兄以文章名於時孝友稱於家識者以爲


必能繼乃祖丞相之烈雖吾兄弟亦推之是將復


興吾宗不幸始壯被譴邅囘坎壈以至於没得非


命歟今年其仲弟子憲以書來求銘將以慶曆七


年二月 日葬於河南某鄉之某原嗟乎予𫉬見


於公固久嘗語予曰吾交天下士多矣然不以通


否易意者子也公知予若是不誌其墓曷紓予悲


公之先濟隂人曽大父兾公始遷河南祖諱齊賢