Page:Sibu Congkan0823-尹洙-河南先生文集-4-3.djvu/42

此页尚未校对


室莱公移京兆復奏知萬年縣事轉祕書丞館閣


校勘召試直史館初公在雄喪配莱公意以女歸


之而未成也莱公罷相始婚於㓂氏及其南遷公


坐姻戚出監西京監院俄落史職監撫州税降大


理寺丞久之代還監西京洛河竹木務天聖四年


始遷殿中丞知河南縣治尚寛平獨吏為嚴民有


訟者止辨其曲直鮮繩以法故去而見思歴太常


博士監西染院進屯田員外郎判吏部南曹明道


二年今宮傅李丞相秉政莱公事得雷雪復公史


職遷度支員外郎知太常礼院逾年李丞相罷為