Page:Sibu Congkan0824-尹洙-河南先生文集-4-4.djvu/100

此页尚未校对


  祭龍圖尹公師魯文    韓 琦

慶曆七年某月某朔某日具官某謹以清酌庶

羞之奠致祭于故龍圖舍人尹君師魯之靈嗚呼

師魯惟君之生天與英奇如鑑之明無隱不窺如

材之美無用不宐仁義之勇過於虎羆疑昧之決

審乎蓍龜首倡古文三代是追學者翕從聖道乃

夷名重天下無人不知知之㴱者非余而誰伊昔

夏人擾于西垂余忝兵任君實同之周旋塞上余

徃君隨晝籌夜畫忍睡忍饑星霜矢石勞苦艱𡾟

凢四五年心憊形羸退而視君志不少衰上嘉君