Page:Sibu Congkan0824-尹洙-河南先生文集-4-4.djvu/88

此页尚未校对


用者出于軍校嘗自京取民息錢至官貧不能償

公與狄公惜其材乃分假公使錢俾償其民而月

取其俸償于官逮按問而錢先已輸官矣坐此貶

公崇信軍節度副使徙監均州酒稅得疾沿牒至

南陽訪醫藥疾革𡭊賓客妻子無一慼言整冠帶

盥濯怡然隱几而卒時年四十七慶曆七年四月

十日也公天性慈仁内剛外和凢事有小而可矜

者必惻然不忍發見顏皃及臨大節𣃔大事則心

如金石雖鼎鑊前列不可變也在軍謙勤𢜤士雖

悍夫冗列皆降意容接故人人願䀆其力所至郡