Page:Sibu Congkan0827-蘇舜欽-蘇學士文集-3-3.djvu/108

此页尚未校对


即地所有市之民不知有賦而軍須以給慶曆元年

尚書左丞拜章固讓有詔襃荅眀年請老授太子少傅

致仕四年八月十五日薨于京師之里第享年七十三

以某年某月葬于許州長杜縣嘉禾郷之先塋公累階

自將仕郎至正奉大夫勲自騎都尉至上柱國爵自伯

至公疏封之寵三加焉公性方嚴質重雖笑言不妄毎

朝廷有大議論所持堅正形於顔色惟義所在不恤權

忌一發于言衆莫敢奪雖燕居未嘗見其惰容治家處

身一以素約起微中至貴始終無少異者訓厲諸子蓁

然皆成立遇物以誠不爲外飾視人困厄必欲力之葬