Page:Sibu Congkan0827-蘇舜欽-蘇學士文集-3-3.djvu/36

此页尚未校对


所能依倚以知亦出於斯人之胷中念其亾去尚多意

必皆在人間但不落好事家未布耳今以所得雜錄成

一策題曰老杜別集俟尋購僅足當與舊本重編次之

又本傳云旅於耒陽永泰二年啗牛肉白酒一夕而卒

此詩中乃有大曆三年白帝城放船出瞿塘將適江陵

之作及大曆五年追酬髙蜀州見寄舊集亦大曆二年

調玉燭之句是不卒於永泰史氏誤文也覽者無以此

爲異景祐三年十二月五日長安題


蘇學士文集卷第十三