Page:Sibu Congkan0827-蘇舜欽-蘇學士文集-3-3.djvu/58

此页尚未校对


人也不覺涕泣霑下因呼自名曰老朽不得志去國決

不復仕矣諸公面之亟遣從吏謝以去已而私自嗟曰

吾道辟之是已今日不圖爲貴人氏所賤也遂行買田

築室於箕潁間窮堪輿圖緯風角推步佛氏道家書以

至筆墨圖畫方藥種藝之事畢精焉間引農樵共飲醉

輒酣歌起舞以自快絶不迹城市亦不道平昔所爲郷

人以處士名之如是數𡻕一夕無疾奄然逝矣年六十

有五時乾興元年秋八月也娶范魯公質之諸女早卒

今卜合葬於上都開封縣之某郷邨用景祐丙子冬十

二月日封君諱遵用字藏器銘云